توانایی های مرکز
پیشرو در انجام پروژه های جنگ الکترونیک
زمینه های فعالیت گروه پژوهشی رادار
توانایی طراحی رادارهای تعقیب و جستجو در قالب پروژه های ملی
توانمندی ها
  • پیشرو در انجام پروژه های جنگ الکترونیک
    جنگ الکترونیک
افتخارات
طراحی دانش افروزان و :